De stichting Brabants heeft haar beleid beschreven in een Beleidsplan. Tevens wordt jaarlijks een Jaarplan opgesteld, waarin de te ondernemen activiteiten worden weergegeven.

Het Beleidsplan kent de hoofdstukken Algemeen, Doel, Organisatie, Werkwijze en activiteiten en Financiën. In deze hoofdstukken worden de voornemens en de manier van werken helder uiteengezet. Klik hier als u het Beleidsplan en het Jaarplan in wilt zien.

Een wezenlijk aspect van het reilen en zeilen binnen de stichting betreft het feit dat alle werkzaamheden op basis van vrijwilligheid worden uitgevoerd. Bestuur, redactie, websitebeheerder en eventuele andere betrokkenen, allen verrichten hun werk onbezoldigd.
Er is dientengevolge binnen de stichting geen beloningsbeleid vastgesteld. Uitsluitend werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten, kunnen gedeclareerd worden. Indien aan de orde bedraagt die vergoeding € 0,21 per kilometer.

Steeds binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dat gelijk is aan het kalenderjaar, worden de balans en de staat van baten en lasten opgemaakt en na controle vastgesteld. Samen met een verslag van de activiteiten, wordt die financiële verantwoording telkenjare op deze website gepubliceerd. Klik hier als u het jaarverslag over het afgelopen jaar in wilt zien.

De stichting Brabants werkt steeds aan de hand van een jaarlijks vastgestelde begroting. Klik hier om de begroting voor het komende jaar in te zien.